Nominacje


1. 1. Wnioski o przyznanie statuetek w kategoriach: PRZYJACIEL SZKOŁY, WYJĄTKOWY RODZIC, OSOBOWOŚĆ SZKOLNA, SUPER! ABSOLWENT mogą składać:


a) nauczyciele i pracownicy szkoły,
b) rodzice obecnych i byłych uczniów,
c) Samorząd Uczniowski.

2. Wnioski w sprawie przyznawania statuetek należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem gali/ uroczystej akademii.
3. Wniosek w sprawie przyznania statuetek powinien zawierać:


a) dane osobowe kandydata,
b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności kandydata,
c) uzasadnienie wniosku zawierające wskazania wyróżnionego charakteru działalności lub osiągnięć i ich znaczenie dla szkoły,
d) podpis wnioskodawcy,
e) wzór wniosku znajduje się w zakładce HENRYKI/DOKUMENTY.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:


a) złożenia po terminie,
b) cofnięcia przez wnioskodawcę,
c) rezygnacji kandydata,
d) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.

6. Wybór laureata w kategorii BELFER ROKU następuje w drodze głosowania (patrz: zakładka KAPITUŁA).7. Decyzję o przyznaniu statuetki w kategorii SUPER! HENRYK podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kapitułą Konkursu:


a) kandydat jest wybierany przez Kapitułę,
b) dopuszcza się nieprzyznanie statuetki lub przyznanie jej więcej niż jednemu kandydatowi.