Cele Szkoły

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu realizuje następujące cele:

  1. Zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na osiągnięcie jak najwyższych wyników z egzaminu maturalnego, zapewniających swobodne kontynuowanie nauki na uczelniach oraz w przyszłej pracy zawodowej.
  2. Umożliwienie uczniom korzystania z innowacyjnych metod, technik, pomocy dydaktycznych oraz urządzeń w pozyskiwaniu wiedzy i informacji.
  3. Uczenie, analizowanie i syntezowanie poznanego materiału.
  4. Zainteresowanie ucznia dziedzictwem literackim i kulturowym.
  5. Uświadomienie znaczenia wiedzy matematycznej, fizycznej i chemicznej w codziennym życiu człowieka.
  6. Hierarchizowanie wartości oraz kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej.
  7. Rozwijanie postaw: patriotycznych i obywatelskich, zrozumienia i tolerancji, poszanowania prawa, zbiorowej i indywidualnej aktywności społecznej oraz odpowiedzialności.
  8. Wykształcenie umiejętności i nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy oraz rozumnego odbioru i oceny informacji.
  9. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole.
  10. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.
Skip to content