Uczniowie Zespoły Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu corocznie mogą ubiegać się o stypendia i nagrody. Są to stypendia ufundowane zarówno przez instytucje państwowe jak i przez przyjaciół naszej szkoły – darczyńców prywatnych, którzy chcą wspierać naszą młodzież w rozwijaniu swoich uzdolnień i pasji.

W roku szkolnym 2023/2024 można ubiegać się o następujące stypendia   i nagrody:

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów – przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania –  Dz. U. Nr 106, poz. 889 i 890 ze zm.).
  • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  –  może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne lub uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
  • Stypendium Starosty Kołobrzeskiego za szczególne osiągnięcia w nauce    (w załączeniu  uchwała)
  • Nagrody rzeczowe Starosty Kołobrzeskiego dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych (w załączeniu uchwała)
  • Stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym  i Potrzebującym Opieki „Senior”  – stypendium otrzymują uczniowie, którzy są wolontariuszami, skupiając swoje działania  szczególnie na niesieniu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Uczniowie, którzy chcieliby ubiegać się o stypendium, mogą zgłosić swoją kandydaturę wraz z pisemnym uzasadnieniem do wychowawcy klasy dwa razy w roku przed każdą radą klasyfikacyjną(stypendium przyznawane jest na jeden semestr).
  • Stypendium św. Alberta Wielkiego – jest to jednorazowa gratyfikacja pieniężna  w wysokości 9 000 zł. dla absolwenta szkoły, który wyróżnia się szczególnymi zdolnościami w kierunkach ścisłych lub przyrodniczych oraz chce je rozwijać na studiach wyższych na kierunku przyrodniczym lub ścisłym. Warunkiem otrzymania stypendium jest potwierdzenie przyjęcia na prestiżowy kierunek studiów dziennych na jednej z uznanych uczelni. Dodatkowym kryterium jest również sytuacja materialna kandydata (regulamin w załączeniu). Stypendium ufundowane jest przez prywatnego darczyńcę.
  • Stypendium Litwos  – jednorazowe stypendium ufundowane przez Panią Wiolettę Krzemińską – Łazarczak i Pana Tomasza Łazarczaka. Wysokość stypendium wynosi 2 000 zł i przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych artystycznie. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do 31 października każdego roku szkolnego  (w załączeniu regulamin).

Załączniki:

Skip to content