INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Bartłomiej Parus tel.  693758674

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H.SIENKIEWICZA
W KOŁOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO):

uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza z siedzibą w Kołobrzegu, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowany przez Dyrektora,

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza pod numerem tel. 693758674 lub adresem e- mail: b.parus@2lo.pl

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym,

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  realizacji prawnie uzasadnionych zadań Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu,

Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy,

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu,

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa,

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem),

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa,

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Skip to content