1. O wyborze laureata w kategoriach: PRZYJACIEL SZKOŁY, OSOBOWOŚĆ SZKOLNA, WYJĄTKOWY RODZIC I SUPER ABSOLWENT decyduje Kapituła konkursowa, zwana dalej „Kapitułą”, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu.
 2. Dyrektor Szkoły wyznacza skład Kapituły na okres roku szkolnego poprzez komunikat wewnętrzny.
 3. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący.
 4. Obrady Kapituły są tajne.
 5. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół.
 6. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie.
 7. Decyzja Kapituły jest zatwierdzana przez Dyrektora Szkoły.
 8. Wybór laureata w kategorii BELFER ROKU następuje w drodze głosowania.
 9. Do głosowania w kategorii BELFER ROKU uprawnieni są wszyscy uczniowie uczęszczający w danym roku szkolnym do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza.
 10. Głosowanie odbywa się w formie ankiety i jest tajne.
 11. Wyborca ma prawo oddać swój głos na jednego kandydata.
 12. Wyniki głosowania są tajne do chwili wręczenia statuetek.
 13. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania tajemnicy.
Skip to content