Pedagog szkolny:

Małgorzata Rogoża
Magdalena Dwornicka

Pedagog specjalny:

Karolina Szczepaniak

Psycholog szkolny:

Lutosława Koc-Kzakowska

Logopeda szkolny:

Ewa Lipska

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy :

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami, kolegami
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 5. Ogarnia Cię zniechęcenie, apatia, smutek
 6. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 7. Chciałbyś z kimś porozmawiać
 8. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 9. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź też z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zadania pedagoga szkolnego

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny :

 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
 • organizuje zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

 

Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna

Dokumenty związane z udzieleniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJORAZ WSPARCIA UCZNIÓW OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPRECJALNYMW ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA  W KOŁOBRZEGU

 • WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 • WNIOSEK DO WYCHOWAWCY O UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 • WNIOSEK DO DYREKTORA O WYKREŚLENIE Z ZAJĘĆ

Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 214).

Skip to content