Procedury bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowia w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

proce_bezp

CEL PROCEDURY

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby (uczniowie, pracownicy, rodzice, interesanci i inne) bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za kontrolowanie stanu zdrowotnego swoich dzieci, stosowanie się do zaleceń lekarskich i sanitarnych (w przypadku uczniów chorych lub z podejrzeniem choroby należy pozostawić dziecko w domu).
 3. Na terenie szkoły wszystkich obowiązuje przestrzeganie standardów higienicznych tj. częste mycie i dezynfekowanie rąk (po każdym wejściu do szkoły i korzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Przy wejściu do szkoły  i w toaletach umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Każda osoba, w miarę możliwości, powinna zachować dystans społeczny i korzystać z własnych materiałów i przyborów.
 6. Wszystkie pomieszczenia szkoły są wietrzone co godzinę.
 7. Ograniczeniu do niezbędnego minimum podlega przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
 8. W gabinecie profilaktyki obowiązują procedury ochrony zdrowia. Za przestrzeganie procedur odpowiada pielęgniarka szkolna.
 9. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów, pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym dokonuje pielęgniarka szkolna.
 10. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie infekcji lub choroby zakaźnej zostaje odizolowany od pozostałych osób, wychowawca lub pedagog szkolny zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych       o zaistniałym fakcie i konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 11. Podstawową ścieżką informowania i kontaktu z rodzicami, nauczycielami oraz uczniami (poza zajęciami szkolnymi) jest dziennik Librus oraz kontakt telefoniczny.
 12. Rodzice są zobowiązani do udostępnienia aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego. Dodatkowym sposobem kontaktu z nauczycielami jest mail służbowy, a z rodzicami – strona internetowa szkoły.
 13. Zobowiązuje się wszystkich (pracowników, rodziców, uczniów) do bieżącego monitorowania wymienionych źródeł kontaktu.

II. PRACA ADMINISTRACJI SZKOLNEJ

 1. W sprawach wymagających kontaktu interesantów z pracownikami administracji, w miarę możliwości należy ten kontakt ograniczyć.
 2. Bieżące sprawy przyjmowane będą przez pracowników administracji poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

III. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

 1. Ustala i dostosowuje procedury bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w placówce.
 2. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły.
 3. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.
 4. Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o, w miarę możliwości, konieczności zachowywania dystansu społecznego, w każdej przestrzeni szkoły.
 5. Przekazuje rodzicom informacje o procedurach bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujących w szkole, poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.

IV. PRACOWNICY ADMINISTRACJI

 1. Pracownika administracji obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami (osłona stanowiska pracy).
 3. Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 4. Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
 5. Do pracy może przychodzić jedynie osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej, zaleca się noszenie maseczki i konsultację lekarską.

V. PRACOWNICY OBSŁUGI

 1. Pracownika obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny.
 3. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, poręcze, klamki i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 4. Obszary często używane, takie jak toalety, szatnie, ciągi komunikacyjne regularnie wietrzy i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 5. Do pracy może przychodzić jedynie osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 6. Należy zachować ostrożność w sytuacji gdy czujemy się źle- nie przychodzimy do szkoły/pracy, jeśli musimy w tym czasie kontaktować się osobiście z innymi- zaleca się stosowanie maseczki ochronnej.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej, zaleca się noszenie maseczki i konsultację lekarską.

 VI. NAUCZYCIELE

 1. Nauczyciela obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Wychowawca klasy wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny. Na g.d.d.w. należy odnotować informacje o przekazaniu uczniom zasad bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.
 3. Nauczyciel co godzinę wietrzy pomieszczenie.
 4. Może wychodzić z uczniami w czasie zajęć na zewnątrz szkoły, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami.
 5. Do pracy może przychodzić jedynie osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 6. W przypadku wystąpienia u nauczyciela objawów infekcji lub choroby zakaźnej, zaleca się noszenie maseczki i konsultację lekarską.

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Kołobrzegu zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni posyłają do szkoły tylko zdrowe dziecko.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni wchodzący na teren szkoły bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. Zalecane jest komunikowanie się rodziców/opiekunów prawnych uczniów z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją szkoły z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 5. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub pracownika szkoły.
 6. W przypadku podejrzenia infekcji lub choroby zakaźnej u ucznia rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrania ucznia ze szkoły.

VIII. OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Uczeń stosuje ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu ucznia z pracownikami administracji, nauczycielami, dyrekcją szkoły obowiązują zasady zachowania dystansu społecznego.
 3. Uczeń dba o zachowywanie dystansu społecznego.
 4. Do szkoły może przychodzić jedynie uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2023r i obowiązują do odwołania.
 2. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
Skip to content